Economic

Ședință ordinară la Consiliul Județean Brașov. Ce vor discuta aleșii județeni?

Marți30 ianuarie 2018, începând cu ora 13:00, Consiliul Județean Brașov se întrunește în ședință ordinară la sala 120. Peste 40 de proiecte de hotarare vor fi discutate in sedinta ordinara. 

Vezi proiectele !

Titlu Document
1    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 22.12.2017.
2    Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al domnului Dan Petrăreanu, ca urmare a demisiei.
3    Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean.
4    Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea temporară a golului de casă pe anul 2018.
5    Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în anul 2018.
6    Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei în vederea asigurării finanţării investiţiilor publice de interes local.
7    Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, a sumei din impozitul pe venit din cota de 17,25% la dispoziţia Consiliului Judeţean în anul 2018 şi a cotei de 20% din cote defalcate din impozitul pe venit şi din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pe anii 2019 -2021, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală.
8    Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 4.555.046,31 mii lei din excedentul bugetului local al Judeţului Braşov, rezultat la închiderea exerciţiului bugetar aferent anului 2017, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2018, pentru reabilitarea şi modernizarea Corpului B al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov.
9    Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov.
10    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.294/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov.
11    Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov conform Anexei 1 și Anexei 2.
12    Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public Judeţean de Protecţie a Plantelor Braşov conform Anexei 1.
13    Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont Braşov, conform Anexei 1
14    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Direcţiei de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov.
15    Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcţia de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov pentru anul 2018.
16    Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază prin majorarea cu 25%, domnului Sfreja Nicolae, director al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov. 
17    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.447/2017 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.153/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului: „Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Jimbor-limita jud. Harghita) km 0+000-18+250”.
18    Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Braşov.
19    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de dezvoltare al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.
20    Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 4 din imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în Municipiul Brașov, str. Lungă nr. 121.
21    Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 7 din imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în Municipiul Brașov, str. Republicii nr. 35.
22    Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.16 din imobilului monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului, nr.1. 
23    Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 6, situat în imobilul, clasat ca monument istoric, grupa B, situat în municipiul Braşov, str. Nicolae Bălcescu, nr.15.
24    Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 7, situat în imobilul din Brașov, str. Piața Sfatului, nr. 29.
25    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 130/27.10.2016 privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Consolidare şi reamenajare a Spitalului Clinic Județean de Urgenţă Braşov PAVILION CENTRAL – Intervenţii Aripa A (inclusiv Corp Recepţie) şi accese Aripa B”.
26    Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii, în vederea radierii poziţiei nr. 66 din inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al judeţului Braşov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, și atestat conform Anexei nr. 1 la H.G. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov.
27    Proiect de hotărâre privind aprobarea intabulării parcelei de teren înscrisă în C.F. nr. 118357 Braşov (C.F. vechi nr. 1042 Braşov), cu nr. cad./nr. top.1337,1338, 1339, în suprafaţă de 1031 m.p., domeniul public al judeţului Braşov, pe care sunt edificate comnstrucţii componente ale Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov.
28    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.1 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică „Diaconu Coresi” Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 89/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008.
29    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.3 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică „Diaconu Coresi” Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 90/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008.
30    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.10 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică „Diaconu Coresi” Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 92/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008.
31    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.18 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică „Diaconu Coresi” Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 96/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008.
32    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.20 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică „Diaconu Coresi” Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 97/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008.
33    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.22 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică „Diaconu Coresi” Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 98/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008.
34    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.25 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică „Diaconu Coresi” Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 99/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008.
35    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.26 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică „Diaconu Coresi” Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 100/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008.
36    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării Cabinetului medical nr.5-RX dentar, spațiul 7, situat în imobilul-Policlinica Stomatologică „Diaconu Coresi” Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 91/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de pornire al licitației publice cu strigare pentru vânzarea acestui spațiu, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008
37    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării Cabinetului medical nr.12, spațiul 2, situat în imobilul-Policlinica Stomatologică „Diaconu Coresi” Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 93/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de pornire al licitației publice cu strigare pentru vânzarea acestui spațiu, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008
38    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării Cabinetului medical nr.14 A, spațiul 3, situat în imobilul-Policlinica Stomatologică „Diaconu Coresi” Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 95/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de pornire al licitației publice cu strigare pentru vânzarea acestui spațiu, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008
39    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării Cabinetului medical nr.14, spațiul 4, situat în imobilul-Policlinica Stomatologică „Diaconu Coresi” Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 94/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de pornire al licitației publice cu strigare pentru vânzarea acestui spațiu, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008
40    Proiect de hotărâre privind participarea UAT județul Brașov la Târgul de Turism al României ediția de primăvară 2018.
41    Diverse.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web