BrasovPrim plan

Regulamentul de ridicare a masinilor abandonate pe domeniul public, in dezbatere publica

 

Brasovenii sunt consultati in legatura cu regulamentul privind reglementarea activităţilor de identificare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Braşov.  Astfel, cetatenii municipiului sunt asteptati sa isi trimita propunerile în perioada 06.04-21.04.2017.

„În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, prin intermediul Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni (program Luni-Joi, 8.00-12.30 şi 13.30-16.00, vineri, 8.00-13.00), către Primăria Braşov, Biroul Informaţii Publice şi Mass-Media sau pe e-mail infopublice@brasovcity.ro. Propunerile pot fi transmise în perioada 06.04-21.04.2017” se arata in comunicatul transmis de catre Primaria Brasov.

Iata ce curpinde Regulamentul privind reglementarea activităţilor de identificare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Braşov conform prevederilor Legii nr. 421/2002, actualizată*

 

 

Capitolul I – DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1. Prezentul Regulament prevede modalităţile concrete de punere în aplicare ale prevederilor Legii nr. 421/2002 privind „regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale şi ale H.G nr. 156/2003 privind normele de aplicare a Legii nr. 421/2002” .

 

 Art. 2. În sensul prezentului Regulament, expresiile şi termenii de mai jos au următorul înţeles :

 1. vehicul : orice mijloc de transport pe o cale de comunicaţie terestră, subterană, aeriană sau pe apă, care este părăsit ori fără stăpân;
 2. vehicul fără stăpân : vehiculul de orice categorie, fără plăcuţă de înmatriculare sau alte marcaje oficiale, staţionat pe domeniul public sau privat al municipiului Braşov, al cărui proprietar sau deţinătorul legal este necunoscut;
 3. vehicul abandonat : vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al municipiului Braşov de cel puţin un an, al cărui proprietar legal este cunoscut, însă există indicii temeinice, determinate de starea improprie circulaţiei acestuia pe drumurile publice, din care rezultă intenţia neechivocă a proprietarului sau a deţinătorului legal de a renunţa la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului;
 4. domeniu public : totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii ori prin natura lor, sunt de folosinţă sau interes public local ori judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliilor locale sau a consiliilor judeţene şi care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz ori de interes public naţional;
 5. domeniu privat : totalitatea bunurilor mobile şi imobile, altele decât cele care fac parte din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, intrate în proprietatea acestora prin modalităţile prevăzute de lege .

 

Art. 3. Primarul municipiului Braşov, directorul executiv al Poliţiei Locale Braşov şi comandantul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Braşov, desemnează prin act decizie internă câte un angajat cu atribuţii în domeniul urmăririi modului de aplicare a Legii nr. 421 / 2002 .

 

Capitolul II – SESIZAREA

 

Art. 4. (1) Cetăţenii pot anunţa în scris existenţa unor vehicule staţionate de cel puţin un an pe domeniul public, prin depunerea unei sesizări, care se înregistrează imediat, la:

 • Registratura Poliţia Locală Braşov,
 • Primăria municipiului Braşov, caz în care după înregistrare va fi direcţionată spre Poliţia Locală Braşov,
 • Inspectoratului Judeţean de Poliţie Braşov, caz în care se va proceda conform procedurii proprii instituţiei.

              (2) Cetăţenii pot anunţa verbal existenţa unor vehicule stationate de cel puţin un an pe domeniul public, la Compartimentul Dispecerat al Poliţia Locală Braşov din str. Str. N. Bălcescu nr. 62-64 Braşov, cod 500019 sau direct la telefonul 0268.954 .

              (3) Poliţiştii locali aflaţi în serviciu în cadrul Compartimentului Dispecerat al Poliţiei Locale Braşov, vor menţiona sesizările în rapoartele de activitate.

 

Art. 5. Conducerea Poliţiei Locale Braşov va include cu operativitate în programul de activitate al agenţilor constatatori aflaţi sub autoritatea sa, misiunea de verificare a fiecărei sesizări.

 

Art. 6. (1) În cazul în care sesizarea este întemeiată, agenţii constatatori aparţinând Poliţiei Locale Braşov vor culege de pe vehicul, datele minime posibile referitoare la număr de înmatriculare, dacă este cazul, categoria, marca şi tipul, seria motorului, starea fizică, seria de şasiu sau caroserie şi culoare şi vor întocmi un Procesul-verbal de constatare.

             (2) La procesul-verbal de constatare se vor anexa fotografii ale vehicului care să permită identificarea şi vizualizarea stării lui fizice şi a locului în care se află şi va fi semnat de 2 martori, de regulă locatari ai unor imobile situate în vecinătatea terenului pe care se află vehiculul fără stăpân sau abandonat.

              (3) Cu ocazia întocmirii procesului-verbal, agentul constatator va afişa o somaţie pe caroseria vehiculului, prin care solicită ridicarea acestuia de pe terenul aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al municipiului Braşov, în termen de 10 zile.

              (4) Datele de identificare ale vehiculului vor sta la bază procesului de identificare a proprietarului sau a deţinătorului legal.

 

Capitolul III – IDENTIFICAREA PROPRIETARULUI

 

Art. 7. Pentru identificarea proprietarului sau a deţinătorului legal, agentul constatator va lua următoarele măsuri:

 1. va comunica printr-o adresă la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov, datele de identificare a autovehiculului abandonat (serie caroserie, serie motor, marcă, model, culoare) şi va solicita informaţii referitoare la proprietar,
 2. informaţiile referitoare la proprietar se comunică Poliţiei Locale Braşov în termen de 10 zile de la primirea solicitării,
 3. va comunica Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din Primăria Municipiului Braşov o copie a procesului verbal de constatare.

 

Art. 8.  (1) Responsabilul cu aplicarea Legii nr. 421 / 2002 din Poliţia Locală Braşov elaborează o listă cu datele de identificare ale vehiculelor fără stăpân sau abandonate pentru care au fost elaborate procese verbale de constatare, pe care o trimite omologilor săi din cadrul Primăriei Municipiului Braşov şi din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Braşov.

             (2) Lista se va afişa la sediul fiecărei instituţii şi va fi reactualizată ori de câte ori este necesar.

 

Art. 9. (1) În cazul în care este identificat proprietarul sau deţinătorul legal, agentul constatator va trimite acestuia o invitaţie de prezentare la sediul Poliţia Locală Braşov pentru clarificarea situaţiei vehiculului.

             (2) În cadrul întâlnirii, agentul constator:

 • aduce la cunoştinţa proprietarului sau deţinătorului legal procesul verbal de constatare şi somaţia,
 • solicită, dacă este cazul, date referitoare la inspecţia tehnică periodică,
 • prezintă consecinţele păstrării vehicului în cauză, pe domeniul public sau privat al municipiului Braşov.

 

Art. 10. După finalizarea cercetărilor privind stabilirea identităţii proprietarului sau a deţinătorului legal, responsabilul cu aplicarea Legii nr. 421 / 2002, din Poliţia Locală Braşov, elaborează un raport privind vehiculul analizat, la care anexează copii după toate documentele relevante şi pe care îl trimite Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din Primăria Municipiului Braşov.

 

Capitolul IV – RIDICAREA VEHICULULUI

 

Art. 11. (1) Pe baza raportului primit de la agentul constatator din Poliţia Locală Braşov, responsabilul cu aplicarea Legii nr. 421 / 2002 din Primăria Municipiului Braşov, iniţiază emiterea dispoziţiei privind ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculului.

 

Art. 12. In vederea identificarii proprietarului sau a deţinătorului legal al vehiculului fără stăpân, responsabilul cu aplicarea Legii nr. 421 / 2002 din Primăria Municipiului Braşov, acţionează pentru publicarea unui anunţ prin care aduce la cunoştinţa publica caracteristicile tehnice ale vehiculului şi locul de unde acesta a fost ridicat, într-un cotidian local, în termen de 5 zile de la primirera procesului-verbal de constatare.

 

Art. 13. (1) Restituirea vehiculului către proprietarul sau deţinătorul legal se face pe baza de proces-verbal de predare-primire, în termen de 10 zile de la data la care persoana care reclamă vehiculul face dovada:

 1. calităţii de proprietar sau deţinător legal al acestuia;
 2. achitării tuturor taxelor şi impozitelor prevăzute de lege;
 3. achitării sumelor corespunzătoare cheltuielilor efectuate pentru inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi paza vehiculului;
 4. plăţii la zi a tarifului de parcare, în cazul vehiculelor ridicate din parcari.

              (2) O data cu predarea vehiculului către proprietarul sau deţinătorul legal se predau şi bunurile aflate în interiorul acestuia.

 

Capitolul V – VEHICULE FĂRĂ STĂPÂN

 

Art. 14. Pe baza raportului primit de la agentul constatator din Poliţia Locală Braşov, responsabilul cu aplicarea Legii nr. 421 / 2002 din Primăria Municipiului Braşov, iniţiază emiterea dispoziţiei privind declararea vehiculului ca fiind fără stăpân.

 

Art. 15. Dispoziţia privind declararea vehiculului ca fiind fără stăpân va prevedea şi ridicarea, transportul şi depozitarea acestuia, dacă aceste operaţiuni nu au fost dispuse anterior.

 

Capitolul VI – VEHICULE ABANDONATE

 

Art. 16. În cazul în care proprietarul a fost identificat, pe baza raportului primit de la agentul constatator din Poliţia Locală Braşov, responsabilul cu aplicarea Legii nr. 421 / 2002 din Primăria Municipiului Braşov, îl someaza pe proprietarul sau deţinătorul legal al acestuia, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, ca în termen de 5 zile de la primire sa ridice vehiculul aflat pe domeniul public sau privat al municipiului Braşov.

 

Art. 17. Dacă proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului abandonat nu răspunde somaţiei primite, responsabilul cu aplicarea Legii nr. 421 / 2002 din Primăria Municipiului Braşov, iniţiază emiterea dispoziţiei privind declararea vehiculului ca fiind abandonat.

 

Art. 18. Deoarece refuzul proprietarului sau al deţinătorului legal al vehiculului de a se conformă somaţiei, constituie contravenţie, responsabilul cu aplicarea Legii nr. 421 / 2002 din Primăria Municipiului Braşov solicită Poliţiei Locale Braşov, constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii.

 

Art. 19. După expirarea unui termen de 5 zile de la data somaţiei adresate proprietarului sau deţinătorului legal, vehiculul trece de drept în proprietatea municipiului Braşov.

 

 

 

 

Art. 20. Trecerea vehiculului în proprietatea municipiului Braşov, se realizează prin dispoziţie a primarului.

 

Art. 21. Dispoziţia se comunica de îndată proprietarului sau deţinătorului legal al vehiculului .

 

Art. 22. Dispoziţia primarului poate fi atacată, în termen de 5 zile de la comunicare, la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile legii.

 

Art. 23. (1) In situaţia în care, pana la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului abandonat achită suma de 2.000 lei cu titlu de amendă, dispoziţia primarului privind trecerea vehiculului în proprietatea municipiului Braşov, rămâne fără obiect, iar vehiculul va fi restituit acestuia. Amenda se face venit la bugetul local.

               (2) Prevederile alin. (1) se aplica şi în cazul în care amenda a fost plătită pana la predarea vehiculului către unitatea de colectare şi valorificare a deşeurilor.

 

 

Capitolul VII – VALORIFICAREA VEHICULELOR FĂRĂ STĂPÂN / ABANDONATE

 

Art. 24. Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplica în situaţiile reglementate de prezenta lege .

 

Art. 25. Responsabilul cu aplicarea Legii nr. 421 / 2002 din Primăria Municipiului Braşov va iniţia procedura de predare a vehiculului la o unitate de colectare şi valorificare deşeurilor .

 

Art. 26. Cheltuielile ocazionate de efectuarea operaţiunilor de identificare, ridicare, transport şi depozitare a vehiculului şi a bunurilor aflate în interiorul acestuia, vor fi suportate din bugetul Primăriei, în baza contractului de servicii încheiat de Primărie cu operatorul căruia i se va atribui contractul de servicii .

 

Capitolul VIII – DISPOZIŢII  FINALE 

 

 

Art. 27. Achiziţionarea serviciilor de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Braşov se va realiza conform reglementărilor legale în vigoare .

 

Art. 28. În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Primarul municipiului Braşov, directorul executiv al Poliţiei Locale Braşov şi comandantul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Braşov vor emite actele de decizie internă necesare ducerii ei la îndeplinire

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web