BrasovInformații

Licitatie pentru concesionarea parcarilor din Brasov

 1. Vineri, 19.01.2018, a fost publicat anuntul de concesionare (cu nr. 2961) privind ,,Delegarea
  gestiunii prin concesionare a serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor publice cu plata
  de pe domeniul public al Municipiului Brasov”.
  Obiectul acestei proceduri este de a concesiona, pentru o perioadă de 10 ani, 10.200 de locuri de
  parcarepublice cu plată din municipiul Braşov.
  ,,În această dimineaţa a fost postat pe SEAP anunţul de licitaţie pentru concesionarea a peste 10.000
  de locuri de parcare publice cu plată din municipiul Braşov. Pe lângă redevenţa pe care o vom încasa la
  bugetul local, prin această concesionare ne propunem să creştem şi calitatea serviciilor. Astfel, plata se va
  putea face prin mai multe metode de plată decât se făcea până acum. Pe lângă plata directă la parcometru cu
  monede, se va putea plăti şi cu bancnote, şi prin intermediul SMS. Totodată va exissta şi posibilitatea plăţii
  prin intermediul unei aplicaţii cu debitare din cont. Asta nu înseamnă că nu vom aprecia ofertele care propun
  şi alte sisteme de plată, cum ar fi cel cu cardul. Aplicaţiile pentru internet şi mobil vor trebui să fie cel puţin în
  română şi engleză, dar ofertele care vor asigura acest serviciu şi în alte limbi (germană, ialiană, franceză) vor
  primi punctaj suplimentar. Totodată, concesionarul va trebui să acopere un spaţiu pentru serviciu de relaţii cu
  publicul, care va funcţiona non-stop şi va trebui să asigure inclusiv posibilitatea comunicării telefonice şi pe
  e-mail. În cazul în care nu vor soluţiona cel puţin 90% din reclamaţii în maxim 48 de ore, vor plăti o
  penalizare de 10.000 de lei.“, a spus viceprimarul Laszlo Barabas.
  Detalii procedură:
  Obiectul procedurii: Delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de amenajare, organizare si
  exploatare a parcarilor publice cu plata de pe domeniul public al Municipiului Brasov;
  Numărul de locuri de parcare concesionate: 10.200;
  Durata contractului: 120 de luni;
  Termen limită pentru depunerea ofertelor: 01.03.2018;
  Tipul procedurii: licitaţie deschisă;
  Criterii de evaluare:
  80 de puncte – componentă financiară
  20 de puncte – componentă tehnică
  Componenta financiară reprezintă 80% din criteriul de evaluare
  Redevenţa minimă: 35% din veniturile încasate de concesionar din exploatarea parcărilor,
  dar nu mai puţin de 400.000 lei/lună.
  S-a ales ca şi criteriu de evaluare redevenţa deoarece este un factor important, cu cât
  redevenţa este mai mare, cu atât veniturile realizate de Municipalitate sunt mai mari.
  Tarifele practicate pentru ocuparea locurilor de parcare din cele trei zone în care este
  împărţit oraşul sunt reglementate prin Regulamentul-Cadru, aprobat prin HCL nr.251/2017,
 2. acestea fiind fixe, deci singurele variabile sunt gradul de ocupare şi încasare a taxei de
  parcare. .
  Componenta tehnică – Timpul de implementare a investiţiei 20.00%
  Descriere: Timpul de implementare a investitiei propuse – 20 puncte – Ptimp
  Termenul minim de 60 zile se consideră un timp rezonabil si necesar pentru montarea
  parcometrelor, a panourilor informative şi pentru realizarea biroului de relaţii cu publicul.
  S-a ales punctarea timpului deoarece cu cât timpul de implementare este mai mic, cu atât
  utilizatorii finali vor beneficia de condiţii mai bune de utilizare şi informare. Montarea
  parcometrelor, a panourilor informative şi înfiinţarea biroului de relatii cu publicul trebuie
  făcute în maximum 90 zile.
  Prevederi caiet de sarcini – extras:
  Concesionarul se va asigura că achitarea contravalorii timpului de parcare să se facă după
  cum urmează:
  1.1. Prin telefon mobil, accesând un sistem adecvat.
  1.2. Prin intermediul unor programe specializate / aplica ii accesibile prin intermediul internetuluiț
  i al telefonului mobilș .
  Pentru aplica ia accesibilă prin intermediul internetului i aplica ia de acces prin intermediul telefonuluiț ș ț mobil,
  concesionarul trebuie să asigure următoarele:
  – plata se face cu înregistrarea numărului de înmatriculare al autoturismului parcat;
  – sistemul va transmite un email/sms de confirmare utilizatorului care să con ină suma debitată, numărulț
  de înmatriculare al autoturismului pentru care a fost înregistrată plata i intervalul de timp pentru care a fostș
  înregistrată plata.
  1.3. Prin achiziţionarea de tichete de parcare, din momentul ocupării locului de parcare:
  – de la aparatura electronică de taxare (parcometre- 100 buc.);
  – de la taxatori parcare, angajaţi în funcţie de necesitatea exploatării, conform contractului.
  1.4. Prin achiziţionarea abonamentelor de parcare de la Biroul de relaţii cu publicul al
  concesionarului.
  1.5. La operatorii angaja i i desemna i în acest sens de concesionar. ț ș ț
  1.6. Opţional, prin alte tipuri de sisteme sau dispozitive propuse de concesionar şi aprobate de
  concedent.
  Indiferent de forma de încasare a taxelor de parcare, în vederea protejării utilizatorilor, se
  vor respecta următoarele obliga ii:ț
  2.1. Metoda de plată să nu necesite alocarea unui timp mai mare de 5 minute iș
  deplasări mai mari de 100 m din partea utilizatorului.
  2.2. Mijloacele de plată trebuie să fie astfel concepute încât să fie uşor de utilizat iș
  înţeles pentru toate categoriile de utilizatori.
  2.3. Aplica ia accesibilă prin intermediul internetului i aplica ia de acces prinț ș ț
  intermediul telefonului mobil trebuie să ofere interfe e de comunicare i în alte limbiț ș
  de circula ie interna ională (minim engleză, punctaj suplimentar pentru Germană,ț ț
  Franceză sau Italiană).
  Referitor la eventualele reclama ii din partea publiculuiț : Concesionarul va furniza
  mijloacele necesare – punct de rela ii cu publicul disponibil 24 ore/24, linie telefonicăț
  disponibilă 24 ore/24, precum i adresă de email – pentru recep ionarea reclama iilor.ș ț ț
  Concesionarul va asigura mijloacele tehnice necesare pentru a permite accesul concedentului
 3. la reclama iile primite de concesionar. Dacă concesionarul nu asigură rezolvarea într-unț
  termen de maxim 48 de ore de la înregistrare a cel pu in 90% dintre reclama iiț ț le înregistrate,
  acesta datorează concedentului o penalizare de 10 000 lei. Aceste sume vor fi plătite de
  concesionar Municipalităţii pe lângă redeven a datoratăț , la termenul de plată al redevenţei.
  Referitor la mijloacele tehnice de colectare a taxelor de parcare: Concesionarul va face
  demersurile pentru asigurarea func ionării acestora la parametrii optimi. Nefunc ionareaț ț
  unuia sau mai multor mijloace de plată a taxei de parcare pentru un interval de minim 12 ore
  atrage o penalizare de plată de 1000 lei pentru fiecare zi de nefuncţionare. În cazul în care
  niciun mijloc de plată nu func ionează pentru un interval de minim 12 ore, penalizarea esteț
  de 10 000 lei pentru fiecare zi de nefuncţionare. Aceste sume vor fi plătite de concesionar
  concedentului pe lângă redeven a datoratăț , la termenul de plată al redevenţei.
  Referitor la serviciile de deszăpezire şi salubrizare a locurilor de parcare: acestea vor fi
  executate de către concesionar, pe cheltuiala acestuia.
  Referitor la spaţiile de parcare: concesionarul va asigura întreţinerea şi repararea stratului
  de uzură a suprafeţelor locurilor de parcare, marcaje rutiere potrivit SR1848-7/2004, precum
  şi un număr de indicatoare «P cu plata», instalate la cel mult 50 m unul faţă de altul, pe
  cheltuiala acestuia.
  Referitor la mijloacele tehnice folosite pentru controlul în teren:
  Concesionarul trebuie să deţină minim 10 terminale (dispozitive mobile folosite de
  controlori) pentru verificarea activării parcării în cazul tuturor metodelor de plată

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web