Economic

Imobil de 3.222 mp pierdut de Primăria Brașov în favoarea Ministerului Apărării. Municipalitatea trebuia să construiască locuințe pentru tineri

În ședința Guvernului României din data de 25 martie 2021, se va pune în discuție și NOTA privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Brașov, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil, situat pe teritoriul administrativ al municipiului Brașov, identificat în cartea funciară a municipiului Brașov nr. 122986, nr. cadastral 122986 din domeniul public al municipiului Brașov în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale.

Este vorba despre un imobil de 3.222 metri pătrați pe care urma să fie construite locuințe ANL. Cum Primăria Brașov și Consiliul Local nu au făcut nimic, terenul a fost pierdut în favoarea Ministerului Apărării Naționale.

N O T Ă
privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Brașov, în scopul
adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil, situat pe teritoriul
administrativ al municipiului Brașov, identificat în cartea funciară a municipiului Brașov
nr. 122986, nr. cadastral 122986 din domeniul public al municipiului Brașov în domeniul
public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale.
BAZĂ:
– prevederile art. 25 lit. m), ale art. 288 alin. (1) şi ale art. 293 alin. (1), alin. (3) şi alin. (5) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare;
– prevederile art. 863 lit. f) şi art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare.
MOTIVARE:
1. Necesitatea şi oportunitatea iniţierii procedurilor privind transmiterea solicitării către
Consiliul Local al Municipiului Brașov, în vederea adoptării unei hotărâri care să aprobe
transmiterea unui imobil, situat pe teritoriul administrativ al municipiului Brașov, identificat
în cartea funciară a municipiului Brașov nr. 122986, nr. cadastral 122986 din domeniul public
al municipiului Brașov în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare
Ministerului Apărării Naţionale.
În baza Hotărârii Guvernului nr. 62/2012 privind transmiterea unei părţi dintr-un
imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în
domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului
Braşov, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului, precum şi pentru actualizarea
anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, s-a aprobat transmiterea unei suprafețe
de 3.222 mp din imobilul 497, situat pe teritoriul administrativ al municipiului Brașov, din
NECLASIFICAT
2 din 3
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul
public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov,
în vederea sistematizării zonei, respectiv construirea de locuinţe colective şi funcţiuni
complementare spaţiilor de locuit, prin programe derulate de către Agenţia Naţională pentru
Locuinţe.
În conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 62/2012,
transmiterea părții din imobilul 497 s-a realizat condiționat de transmiterea de către autoritatea
publică locală în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării
Naţionale, conform legii, a unui procent de 30% din numărul de locuinţe construite pe terenul
aferent părţii de imobil susmenţionate, dar nu mai puţin de 30 de unităţi locative, împreună cu
terenul aferent acestora.
Întrucât Hotărârea Guvernului nr. 62/2012 nu prevede un termen pentru îndeplinirea
obligaţiei de către Consiliul Local al Municipiului Braşov, a fost încheiat Protocolul de
colaborare nr. A 4161/2015 – 30271/2015 între Ministerul Apărării Naționale și Municipiul
Brașov, care prevedea obligaţiile părţilor, precum şi un termen de 2 ani privind transmiterea
locuinţelor în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale.
Scopul încheierii protocolului de colaborare a fost acela de a responsabiliza în mod
concret autoritatea publică locală, pentru a iniţia demersurile necesare în vederea îndeplinirii
obligaţiei asumate şi prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 62/2012.
Întrucât, pe amplasamentul respectiv nu a fost demarat programul de construire
locuințe, înainte de expirarea termenului de 2 ani, prevăzut în protocolul de colaborare, a fost
încheiat între părți Actul adițional nr. 1 la protocol, înregistrat cu nr. A 4633/2017 –
29199/2017, care prelungea termenul de îndeplinire a obligației de către autoritatea publică
locală, cu încă 3 ani, respectiv până la data de 19.04.2020.
Deși a fost prelungit termenul de îndeplinire a obligației, autoritatea publică locală nu
a efectuat demersurile necesare pentru demararea programului de construire locuințe pe
amplasamentul imobilului care a făcut obiectul Hotărârii Guvernului nr. 62/2012.
În urma unei analize efectuate la nivelul Ministerului Apărării Naționale a fost luată
decizia inițierii demersurilor pentru revenirea imobilului în suprafață de 3.222 mp, identificat
în cartea funciară a municipiului Brașov nr. 122986, nr. cadastral 122986 în domeniul public
al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, motivată de situația incertă
privind ducerea la îndeplinire de către Consiliul Local al Municipiului Brașov a obligației
prevăzută la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 62/2012, având în vedere că de la data intrării
în vigoare a actul normativ și până în prezent au trecut 9 ani, iar programul de construire de
locuințe pe amplasamentul imobilului este într-un stadiu incipient.
Menționăm că în conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului
nr. 62/2012, în cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului prevăzută la art. 2 alin. (2) şi
obligaţia prevăzută la art. 3 din același act normativ, imobilul revine de drept în domeniul
public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
Datele de identificare ale imobilului ce face obiectul prezentei note corespund cu
datele tehnice aferente acestuia înscrise în cartea funciară a municipiului Brașov nr. 122986,
nr. cadastral 122986.
Imobilul nu face obiectul cererilor de revendicare/restituire ori ale unor litigii şi nu
este grevat de sarcini, conform înscrisurilor din extrasul de carte funciară actualizat, cuprins
în documentaţia justificativă.
Având în vedere aspectele prezentate mai sus, solicităm Guvernului aprobarea iniţierii
demersurilor necesare, în conformitate cu prevederile art. 293 alin. (1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, în vederea transmiterii unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Brașov, în
scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil, situat pe teritoriul
administrativ al municipiului Brașov, identificat în cartea funciară a municipiului Brașov nr.
122986, nr. cadastral 122986 din domeniul public al municipiului Brașov în domeniul public
al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale.
NECLASIFICAT
3 din 3
2. Direcţii de acţiune ulterioare după transmiterea imobilului sus-menţionat din
domeniul public al municipiului Brașov în domeniul public al statului, în vederea dării în
administrare Ministerului Apărării Naţionale, în baza unei hotărâri a Consiliului Local al
Municipiului Brașov.
După transmiterea imobilului în domeniul public al statului, acesta va fi înscris în
inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi dat în administrarea
Ministerului Apărării Naţionale, prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu prevederile
art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările ulterioare,
coroborat cu prevederile art. 293 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Prin hotărârea Guvernului privind darea în administrarea Ministerului Apărării
Naționale a imobilului transmis în domeniul public al statului, va fi prevăzută și comasarea
acestuia cu imobilul 497 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului
Apărării Naționale, înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
la poziția cu nr. MFP 103977.
Prin comasarea imobilului care face obiectul prezentei note cu imobilul 497 aflat în
domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, se restabilește
situaţia juridică a imobilului 497, aşa cum aceasta se regăsea înainte de adoptarea Hotărârii
Guvernului nr. 62/2012, ca urmare a neîndeplinirii destinației imobilului și a obligației de
către autoritatea publică locală.
După preluarea în administrare a imobilului de către Ministerul Apărării Naţionale,
acesta se utilizează pentru desfăşurarea activităţilor specifice domeniului apărării naţionale.
În considerarea celor prezentate, propunem Guvernului să aprobe, în conformitate cu
prevederile art. 293 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, transmiterea unei cereri de către
Secretariatul General al Guvernului către Consiliul Local al Municipiului Brașov, în scopul
adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil, situat pe teritoriul
administrativ al municipiului Brașov, identificat în cartea funciară a municipiului Brașov
nr. 122986, nr. cadastral 122986 din domeniul public al municipiului Brașov în domeniul
public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale, pentru
desfăşurarea activităţilor specifice domeniului apărării naţionale.

 

 

 

sursa foto: oradeaindirect

One thought on “Imobil de 3.222 mp pierdut de Primăria Brașov în favoarea Ministerului Apărării. Municipalitatea trebuia să construiască locuințe pentru tineri

  • Să dea și MAPN înapoi vechea Curte de Apel a Brașovului, pe care au ciordit-o pentru cazarma vânătorilor de munte de la Patria!

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web