Actualitate

Dezbatere publică în vederea emiterii în regim de urgență în termen de până la 7 zile lucrătoare a autorizațiilor de construire

Anunț dezbatere publică proiect de hotărâre privind aprobarea Regulament privind organizarea emiterii în regim de urgență în termen de până la 7 zile lucrătoare a autorizațiilor de construire precum și a cuantumului taxei de urgență

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, prin intermediul Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni (program Luni-Vineri, 8.00-12.30 şi 13.30-16.00), către Primăria Braşov, Biroul Informaţii Publice şi Mass-Media sau pe e-mail infopublice@brasovcity.ro. Aceste propuneri pot fi transmise în perioada 19.02.2020-06.03.2020.

Privind: aprobarea Regulamentului privind organizarea emiterii în regim de urgență în termen de până la 7 zile lucrătoare a autorizațiilor de construire precum și a cuantumului taxei de urgență  

Potrivit art. 474 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare se instituie taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire și a altor avize și autorizații, după cum urmează:

  • Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită conform tabelului următor:
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism – lei –
a) până la 150 mp, inclusiv 5-6
b) între 151 şi 250 mp, inclusiv 6-7
c) între 251 şi 500 mp, inclusiv 7-9
d) între 501 şi 750 mp, inclusiv 9-12
e) între 751 şi 1.000 mp, inclusiv 12-14
f) peste 1.000 mp 14 + 0,01 lei/mp, pentru fiecare mp care depășește 1.000 mp

(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită conform alin. (1).

(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean se stabileşte de consiliul local în sumă de până la 15 lei, inclusiv.

(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.

(6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.

(7) Pentru taxele prevăzute la alin. (5) şi (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli:

a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită autorizaţia şi se plăteşte înainte de emiterea acesteia;

b) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457;

c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale;

d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;

e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.

(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

(9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate.

(10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare cuprinsă între 0 şi 15 lei.

(11) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată.

(12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.

(13) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.

(14) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de până la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie.

(15) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu se stabileşte de consiliul local şi este de până la 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord.

(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte de către consiliile locale în sumă de până la 9 lei, inclusiv.

Taxa datorată se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de persoana care solicită sutorizația și se plătește înainte de emiterea acesteia. Această taxă nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457 din Codul Fiscal.

Autorizația de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază și a celor aferente organizării executării lucrărilor inclusiv pentru executarea lucrărilor de racorduri și branșament la rețelele publice de apă, canalizare, gaze termice, energie electrică, telefon televiziune prin cablu și altele asemenea în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Prin modificările aduse la aceste norme juridice din sfera autorizării construcțiilor, art. 7 alin. 1^6 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie o excepție prin care la solicitarea justificată a beneficiarilor se pot emite autorizații de construire în regim de urgență în termen de până la 7 zile lucrătoare, cu perceperea unei taxe pentru emiterea de urgență.

Față de cele prezentate mai sus și în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. 4 lit. c), art. 139 alin. (3) lit. c), art. 154 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Municipiului Brașov, Proiectul de hotărâre privind Regulamentul privind organizarea emiterii în regim de urgență în termen de până la 7 zile lucrătoare a autorizațiilor de construire precum și a cuantumului taxei de urgență.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web