Brasov

De luni 10.07.2017, încep înscrierile la Universitatea Transilvania din Brașov

Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs un număr de 6050 de locuri la învățământul universitar de licență – forma de învățământ cu frcvență, din care 2782 granturi bugetate (fără taxă), 450 de locuri la învățământ cu frecvență redusă, 885 de locuri la invatamant la distanță, 3170 de locuri din care 1292 granturi bugetate la masterat – forma de învășământ cu frecvență și 200 de locuri la masterat, învățământ cu frecvență redusă.

 

Înscrierile se fac în perioada 10 – 17 iulie, la sediul fiecărei facultăţi. De luni până vineri, dosarele pot fi depuse între orele 9.00 şi 15.00, iar sâmbătă şi duminică, între orele 9.00 şi 13.00. Candidații sunt sfătuiți să se preînscrie online, completând formularul publicat pe site-ul universităţii, la adresa www.unitbv.ro. Înscrierea candidaților olimpici și a celor care candidează pe locurile alocate etniei rrome se face în perioada 10-12 iulie, în clădirea rectoratului.

 

10 dintre facultăţi vor organiza admiterea exclusiv pe baza mediei de la Bacalaureat, în timp ce cinci facultăţi vor lua în calcul pentru admitere şi nota de la bacalaureat la o disciplină aleasă de instituţie, conform profilului şi programului de studiu.

Facultatea de Medicină – programul de studiu medicina şi Facultatea de Muzică sunt singurele care nu vor lua în calcul media la bacalaureat, selectându-şi studenţii pe baza unor teste scrise (medicina) și probe orale sau practice, la Muzică. La Medicină la toate programele de studii admiterea se realizează pe baza unui examen scris (test grilă) la disciplinele biologie și chimie pentru medicină și doar la biologie pentru celelalte programe de studiu. Probe teoretice și practice se susţin şi la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sporturi Montane, unde media de la bacalaureat contează doar în proporţie de 30%.

 

De ce sa studiați la Universitatea Transilvania? Iată 10 motive:

 • instituție de învăţământ superior de tradiţie dar cu un dinamism puternic în ultimii ani care, în urma acreditării instituţionale de către ARACIS, a primit în 2013 calificativul grad de încredere ridicat
 • largi posibilităţi de studii universitare de licenţă, învăţământ la distanţă, învă¬ţă¬mânt cu frecvenţă redusă, învăţământ postuniversitar (masterat, doctorat)
 • corp profe¬soral de elită, format în ţară şi prin colaborări didac¬tice şi de cercetare cu uni¬ver¬sităţi şi institute de cer¬ce¬tări din Europa şi din lume.
 • programe de studii în colaborare cu mediul economic si socio-cultural; activităţi de prac¬tică în instituţii, companii şi firme cu experienţă
 • cel mai mare Institut de Cercetare-Dezvoltare din țara
 • posibilitatea implicării în programe internaţionale de tip ERASMUS, Leonardo da Vinci, CEEPUS prin care efectuează perioade de studii de 1-2 semestre în univer¬sităţi din Uniunea Euro¬peană; relaţii de cooperare cu peste 250 de universităţi şi institute de cercetare din întreaga lume.
 • infrastructură di¬dactică îmbunătăţită semni¬ficativ în ultimii ani, biblioteca uni¬ver¬sitară a fost modernizată şi a pus la dispoziţia stu¬denţilor baze de date în toate domeniile.
 • două cantine, la care iau masa zilnic circa 1000 de studenţi, precum şi 13 cămine studenţeşti, totalizând un număr de 4.233 locuri de cazare.
 • Universitatea aloca anula sume importante pentru implementarea unor proiecte de catre studenti;
 • burse de merit dar și burse sociale; bi¬lete în tabere de odihnă, pre¬cum şi posi¬bilităţi de des¬fă-şurare a unei palete largi de activităţi extracurriculare: AFCO – Absolvenţii în faţa companiilor, Echipa Blue Stream Line, Etnovember, școlile de vară pentru studenți, conferințe și workshopuri, Stagiunea de concerte a Universității, acțiuni de voluntariat, competiții sportive și spectacole cultural artistice.

2 programe dedicate candidaților:

 • UniTBV susţine performanţa
  • Programul urmăreşte susţinerea financiară a elevilor performanţi pentru a studia în cadrul Universităţii Transilvania din Braşov. Programul se adresează elevilor din clasa a XII-a care îndeplinesc cumulativ condițiile: media notelor din clasele IX-XI este mai mare sau egală cu nota 8 şi venitul mediu pe membru de familie din luna aprilie 2017 este mai mic sau egal cu 1450 lei brut
 • Premierea șefilor de promoție de liceu, care devin studenții Universității Transilvania
  • Candidații admiși la programele de licență care (a) au fost șefi ai promoției de la liceul absolvit, sau (b) au fost membri ai loturilor olimpice ale României şi au participat la competiții internaționale sau (c) au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat vor primi un laptop și (dacă au acest drept, conform Regulamentului de cazare şi funcționare a căminelor studențeşti) cazare și o masă gratuită la cantină pe tot parcursul anului universitar, exceptând vacanțele. Menținerea în următorii ani a acestor beneficii referitoare la cazare si masa este condițonată de obținerea la finalul anului a mediei generale peste 9. Candidații admiși la programele de masterat care au fost șefi ai promoției la ciclul de licență vor primi un laptop la începutul anului universitar.

 

În continuare va transmitem locurile scoase la concurs, pe facultăți, în sesiunea de Admitere 2017.

 

LICENȚĂ ZI 2016

Nr.
crt.
Facultatea Total* Locuri finan­țate de la buge­tul de stat Locuri cu taxă* Candidați rromi
1 Inginerie Mecanică 390 289 91 1
2 Inginerie Tehnologică și Management Industrial 440 240 191 0
3 Știința și Ingineria Materialelor 340 135 198 0
4 Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor 465 319 133 0
5 Silvicultură și Exploatări Forestiere 370 207 159 1
6 Ingineria Lemnului 155 90 59 0
7 Construcții 190 107 74 1
8 Alimentație și Turism 305 152 137 1
9. Design de Produs și Mediu 460 293 164 0
10 Matematică și Informatică 275 129 141 1
11 Științe Economice și Administrarea Afacerilor 610 223 370 2
12 Psihologie și Științele Educației 280 77 194 2
13 Educație Fizică și Sporturi Montane 205 82 110 2
14 Muzică 55 32 22 1
15 Medicină 330 144 158 3
16 Litere 520 137 337 1
17 Drept 300 44 254 1
18 Sociologie și Comunicare 360 82 267 1
Total Universitate 6050 2782 3059 18

* includ și locurile pentru candidați din diaspora, cetățeni non-UE

 

LICENȚĂ FRECVENȚĂ REDUSĂ 2017

Nr
crt
Facultatea Locuri cu taxă
1 Inginerie Mecanică 185
6 Ingineria Lemnului 75
13 Educație Fizică și Sporturi Montane 90
17 Drept 100
Total Universitate 450

 

LICENȚĂ ID 2017

Nr
crt
Facultatea Locuri cu taxă
2 Inginerie Tehnologică și Management Industrial 100
5 Silvicultură și Exploatări Forestiere 100
10 Matematică și Informatică 75
11 Științe Economice și Administrarea Afacerilor 375
12 Psihologie și Științele Educației 135
16 Litere 100
Total Universitate 885

 

MASTER ZI 2017

 

Nr crt Facultatea Total* Locuri finan­țate de la buge­tul de stat Locuri cu taxă* Candidați rromi
1 Inginerie Mecanică 200 114 80 0
2 Inginerie Tehnologică și Management Industrial 185 115 66 0
3 Știința și Ingineria Materialelor 100 44 52 0
4 Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor 170 118 42 0
5 Silvicultură și Exploatări Forestiere 150 102 44 0
6 Ingineria Lemnului 100 44 50 0
7 Construcții 50 41 8 0
8 Alimentație și Turism 160 57 97 0
9 Design de Produs și Mediu 125 95 98 0
10 Matematică și Informatică 200 80 115 1
11 Științe Economice și Administrarea Afacerilor 475 125 344 0
12 Psihologie și Științele Educației 250 50 197 2
13 Educație Fizică și Sporturi Montane 225 60 155 1
14 Muzică 80 23 56 1
15 Medicină 100 58 40 0
16 Litere 250 75 158 1
17 Drept 200 46 151 1
18 Sociologie și Comunicare 150 45 100 1
Total universitate 3170 1292 1785 8

* includ și locurile pentru candidați din diaspora, cetățeni non-UE

 

MASTER FRECVENȚĂ REDUSĂ 2017

Nr
crt
Facultatea Locuri cu taxă
1 Inginerie Mecanică 50
14 Muzică 50
16 Litere 100
Total Universitate 200

 

 

Mai multe informații pe site-ul universității la secțiunea admitere.

 

Rector al Universităţii Transilvania din Braşov,                     Prorector rel.publice

Prof.univ.dr.ing. Ioan Vasile Abrudan                                   Prof.univ.dr. Liliana Rogozea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web