Actualitate

„DA pentru Educație, DA pentru Viitor!”

Inspectoratul Școlar Județean Braşov, în calitate de lider de parteneriat și Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Brașov (Partener) implementează începând cu data de 12 ianuarie 2021 proiectul „DA pentru Educație, DA pentru Viitor!, cod MySMIS 135359.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educaţie şi competenţe, Obiectivul specific 6.4: Creșterea numărului de tineri care au abandonat şcoala şi de adulţi care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie care se reîntorc în sistemul de educaţie şi formare, inclusiv prin programe de tip a doua şansă şi programe de formare profesională/O.S.6.6: Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive”

 

Valoarea totală a proiectului este de 9,434,410.58 lei.

 

Data începerii și data finalizării proiectului: 12 ianuarie 2021 – 11 iulie 2023.

Obiectivul general  al proiectului  constă în reducerea fenomenului de abandon școlar la nivelul județului Brașov, prin dezvoltarea unor masuri integrate de susținere a educației tinerilor și adulților care nu au finalizat învațamântul obligatoriu.

Măsurile educaţionale dezvoltate în cadrul proiectului:

 • Dezvoltarea programului A Doua Șansă în comunitațile în care s-a înregistrat abandon școlar, va crea oportunitatea reintegrării în sistemul de educație și finalizării studiilor obligatorii pentru o categorie vulnerabilă de persoane, supusă excluziunii sociale. Participarea la educație și certificarea studiilor, deschid șansa creșterii inserției pe piața muncii și a gradului de ocupare a persoanelor cuprinse în program, atât pe perioada derulării proiectului, cât și după finlizarea acestuia.
 • Dezvoltarea serviciilor de consiliere privind cariera și o creșterea a gradului de conștientizare privind importanța educației în comunitațile vulnerabile vizate de proiect vor aduce o implicarea mai mare a membrilor comunitații în a sprijini copiii și tinerii să frecventeze școala, să fie motivați în a reuși să finalizeze studiile și să se poata integra pe piața muncii.
 • Dezvoltarea unei campanii de conștientizare orientată pe întărirea legăturii școlii cu comunitatea va stimula gradul de responsabilizare a cetățenilor și va crea premisele unei dezvoltări durabile, proces în care fiecare participă, fiecare primește și fiecare oferă.
 • Crearea unui corp profesoral bine pregătit în a proiecta și livra programe educaționale de calitate, va fi o masură cu efecte pe termen lung, generații viitoare de elevi vor putea fi beneficiarii unor activitați adaptate nevoilor lor de dezvoltare, vor avea acces la resurse educaționale de calitate, ce stimulează dezvoltarea de competențe transversale.
 • Baza materială si rețeaua de specialiști vor putea dezvolta pe termen lung programe dedicate susținerii copiilor și tinerilor pentru finalizarea studiilor. O încredere mai mare în școală și în valorile comunității incluzive vor genera pe termen lung o creștere a nivelului de dezvoltare al comunitaților dezavantajate vizate. Atingerea obiectivelor proiectului va duce la creșterea numărului de oameni instruiți, de cetățeni educați, cu șanse mai mari de integrare pe piața muncii. Reușita proiectului, implicit atingerea obiectivelor proiectului, va genera o experiență pozitivă la nivelul comunității, ce va constitui reper în organizarea și dezvoltarea altor inițiative de susținere a educației și de întărirea a rolului școlii în comunitate.

 

Rezultatele prevăzute:

 • 515 persoane participante la programe de dezvoltarea competențelor profesionale;

 

 • 480 persoane care și-au îmbunătățit nivelul de competențe/certificate;
 • 400 cadre didactice participante la schimburi de experiențe didactice de succes;

 

 • 4 evenimente de tip conferință (ce includ workshop-uri, seminarii, prezentari ale unor experiențe de succes în problematica incluziunii socio-educaționale);

 

 • 600 de tineri și adulți înscrisi și reintegrati în sistemul de educație (din care 180 de etnie rromă);

 

 • 430 de tineri și adulți care finalizează programe de tip A Doua Șansă;
 • 600 de tineri/adulți consiliați și sprijiniti pentru orientarea educațională și profesională;
 • 1 studiu privind abandonul școlar;
 • 3 târguri de oferte educaționale și profesionale;
 • 14 evenimente de promovare a educației la orice vârstă.

 

Grupul țintă al proiectului vizează 2 categorii distincte, stabilite în strânsa concordanță cu obiectivele și activitățile proiectului, respectiv: tineri/adulți reintegrați în sistemul de educație și personal didactic din învățământul preuniversitar/personal de sprijin. Ca și dimensiune, grupul țintă poate fi descris astfel: 600 de tineri și adulți care au abandonat școala, 515 cadre didactice din categoria personal didactic din învățământul preuniversitar, personal de sprijin din școli (mediatori școlari, consilieri școlari etc.).

Proiectul „DA pentru Educație, DA pentru Viitor!” oferă, pe de o parte, o şansă de reintegrare în sistemul de educaţie a persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala şi, pe de altă parte, o oportunitate pentru personalul din învăţământul preuniversitar de a-şi dezvolta competenţe profesionale în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile grupului ţintă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web