InformațiiNational

Ai intre 16 si 26 de ani? Cum iei credit fără dobândă de până la 60.000 de lei

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind implementarea programului guvernamental
„INVESTEŞTE ÎN TINE”
Având în vedere:
 implementarea măsurilor de susţinere a tinerilor prevăzute în
Programul de Guvernare;
 rata şomajului în rândul tinerilor este de 18,3%;
 susţinerea tinerilor în procesul de formare pentru a se realiza din
punct de vedere profesional şi pentru a se integra armonios în
societate;
 stimularea tinerilor în vederea asigurării unui nivel ridicat de
pregătire profesională, de cultură şi educaţie;
 creşterea ocupării şi a mobilităţii forţei de muncă în rândul tinerilor
precum şi îmbunătăţirea calităţii condiţiilor de perfecţionare
profesională;
 susţinerea tinerilor fără venituri sau cu venituri reduse pentru
finalizarea studiilor;
 îmbunătăţirea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă şi investirea
în capacitatea de inserţie profesională a tinerilor;
 evitarea pierderii potenţialului de creştere ca urmare a scăderii
nivelului calificărilor, a dispariţiei coeziunii sociale şi a ieşirilor de
pe piaţa muncii;
 asigurarea posibilităţii tuturor tinerilor cu vârste sub 26 de ani de
continuare a educaţiei sau de participare la programe de ucenicie sau stagiu, în termen scurt de la intrarea în şomaj sau de la
absolvirea unui sistem de educaţie formală;
 sprijinirea reconversiei profesionale, creşterea calitativă a formării
profesionale şi încurajarea dezvoltării profesionale a acestora;
 asigurarea unei forţe de munca tinere şi sănătoase şi îmbunătăţirea
nivelului cultural al tinerilor.
Luând în considerare că îmbunătăţirea ocupării şi a nivelului de
educaţie a tinerilor reprezintă priorităţi şi direcţii de acţiune de
maximă importanţă şi urgenţă, fiind solicitate şi de Uniunea
Europeană prin recomandările specifice de ţară. În acest sens,
Consiliul recomandă ca în perioada 2018 – 2019 România să
întreprindă acţiuni astfel încât să îmbunătăţească programele de
actualizare a competenţelor şi oferirea unui învăţământ general de
calitate, în special pentru romi şi pentru copiii din zonele rurale.
Având în vedere că dacă măsurile de stimulare a pregătirii
profesionale şi a ocupării nu sunt implementate foarte rapid pentru a
deveni vizibile efectele macroeconomice şi bugetare de runda a doua,
datorită creşterii numărului de salariaţi şi a productivităţii acestora,
este posibil să fie afectate echilibrele macroeconomice şi bugetare.
întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie
situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi
amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 1. – (1) Se aprobă programul guvernamental ”INVESTEŞTE ÎN
TINE”, denumit în continuare Programul, care are ca obiect facilitarea
accesului la finanţare pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi
până la 26 de ani şi care sunt cuprinşi în sistemul de învăţământ sau
care efectuează cursuri de specializare, autorizate de către Ministerul
Educației Naționale.
(2) Facilitarea accesului la finanţare constă în garantarea unui credit în
valoare de maxim 40.000 lei, în proporţie de 80% de către stat prin
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi prin Fondul Român de Contragarantare, exceptând
dobânzile, comisioanele şi spezele bancare, precum şi în suportarea
dobânzilor şi a cheltuielilor adiacente creditului.
(3)Plăţile de dobândă pentru creditul acordat, precum şi cheltuielile
privind comisioanele de analiză şi de gestiune a garanţiilor vor fi
suportate din bugetul de stat, prin bugetul Comisiei Naţionale de
Strategie şi Prognoză, al cărui preşedinte are calitatea de ordonator
terţiar de credite în cadrul Secretariatului General al Guvernului.
(4)În cazul în care beneficiarul creditului nu plăteşte la scadenţă ratele
de capital aferente creditului, sumele plătite de Comisia Naţională de
Strategie şi Prognoză, reprezentând dobânzi, comisioane şi speze
bancare, se recuperează de către Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală în baza titlului executoriu emis de către aceasta.
(5)Prin derogare de la prevederile art 4, alin. (2) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi
completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să
mandateze Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Fondul Român de Contragarantare în
vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului, în favoarea
băncilor care acordă credite persoanelor fizice în cadrul Programului.
(6) Între Ministerul Finanţelor Publice şi Fondul Naţional de
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, precum şi
cu Fondul Român de Contragarantare se încheie câte o convenţie prin
care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea
Programului guvernamental „INVESTEŞTE ÎN TINE”.
Art. 2. – (1) Creditul acordat poate fi suplimentat cu până la 20.000
lei în cazul în care beneficiarul se angajează sau este angajat pe
perioada derulării creditului.
(2) Pentru acordarea creditului beneficiarul va fi însoţit de cel puţin un
codebitor, dacă nu este el angajat.
(3) În cazul beneficiarului programului cu capacitate de exerciţiu
restrânsă, pentru obţinerea creditului este necesar acordul
reprezentantului legal.

(4) Împrumutul se va acorda sub forma unui credit cu una sau mai
multe tranşe, în funcţie de facturile prezentate la decontare sau plata
directă a furnizorului pe baza facturii proformă.
(5) Creditul se acordăpentru o perioadă maximă de 10 ani, inclusiv
perioada de grație.
(6) Beneficiarul împreună cu finanţatorul stabileşte de comun acord o
perioadă de graţie, cu obligaţia finanţatorului de a asigura o perioadă
de graţie cel puţin egală cu perioada studiilor, nu mai mult de 5 ani,
începând de la data acordării creditului.
(7) Destinaţia creditului este de a acoperi nevoile beneficiarilor si
familiilor acestora privind educaţia, sănătatea, cultura,sportul şi de
habitat.
(8) Se consideră cheltuieli eligibile următoarele cheltuieli ale
beneficiarului, inclusiv a familiei acestuia :
a) plata cărţilor, rechizitelor, cursurilor, revistelor de specialitate;
b) plata creșelor, grădinițelor, școlilor particulare;
c) plata cursurilor de specializare/calificare;
d) plata cursurilor de pregătire profesională;
e) taxe de studii, inclusiv master, doctorat, MBA;
f) plata chiriei şi a utilităţilor;
g) plata locurilor de cazare în căminele studenţeşti;
h) o parte din construcţia sau achiziţia unei locuinţe;
i) modernizarea sau renovarea unei locuinţe;
j) costul medicamentelor, analizelor, serviciilor dentare şi al
intervenţiilor chirurgicale;
k) achiziţionarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri de
specialitate.
l) abonamente sau bilete culturale: cinema, teatru, operă, bibliotecă,
muzee;
m)costul publicării cărţilor sau al studiilor de specialitate;
n) articole sportive;
o) taxa de participare la manifestări ştiinţifice şi concursuri;

p) cheltuielile de transport pentru deplasări la manifestări ştiinţifice şi
concursuri;
(9) Aria de teritorialitate a cheltuielilor prevăzute la alin. (8) litera a) –
n) o reprezintă teritoriul României.
Art. 3. (1) Prin excepţie de la art. 1, programul poate fi accesat și de
persoane cu vârsta cuprinsă între 26 și 55 de ani, dacă acestea sunt
cuprinse în sistemul de învățământ sau efectuează cursuri de
reconversie și/sau specializare profesională.
(2) Această categorie de beneficiari poate accesa un credit de până
la35.000 de lei.
(3)Creditul acordat poate fi suplimentat cu până la 20.000 lei în cazul
în care beneficiarul este angajat sau se angajează pe perioada derulării
creditului.
(4) Condiţiile de acordare a creditului prevăzute la art.1 şi 2 se aplică
în mod corespunzător.
Art. 4. Plafonul anual al garanţiilor, modalitatea şi condiţiile de
acordare, condiţiile de eligibilitate ale băncilor şi a persoanelor fizice
beneficiare ale creditului, regulile de gestionare a garanţiilor se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Garanţiile se acordă în limita
plafonului aprobat şi în funcţie de criteriile specifice prevăzute în
normele şi procedurile interne de creditare ale băncilor şi în normele
de garantare ale Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi ale Fondului Român de
Contragarantare.
Art.5. În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză şi
Ministerul Finanţelor Publice vor elabora normele de aplicare a
prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv modalitatea şi condiţiile de
acordare şi recuperare a garanţiilor, care vor aprobate prin hotărâre a
Guvernului.

Art. 6. Se acordă prin prezenta ordonanţă de urgenţă mandat special
Fondului Român de Contragaratare privind emiterea în numele şi în
contul statului a garanţiilor în cadrul Programului, sens în care se
completează obiectul de activitate al Fondului Român de
Contragarantare stabilit prin Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr.
23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare,
aprobată cu modificări prin Legea nr.312/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, cu operaţiunile desfăşurate în mandat privind
analiza şi acordarea garanţiilor în cadrul programelor guvernamentale
garantate de statul român.
Art. 7. (1) Contractele prin care Fondul Naţional de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Fondul Român de
Contragarantare acordă garanţiile de stat, constituie titluri executorii şi
au valoare de înscrisuri autentice.
(2) Sursa de plată a garanţiilor acordate de către Fondul Naţional de
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Fondul
Român de Contragarantare în numele şi contul statului pentru
creditele acordate în cadrul Programului este bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni Generale, titlul
„Alte transferuri” cod 55, alin. „Sume rezultate din executarea
garanţiilor acordate din bugetul de stat” cod 55.01.50.
(3) Creanţele rezultate din garanţiile acordate şi plătite băncilor sunt
asimilate creanţelor bugetare a căror recuperare se face de către
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală conform prevederilor Legii
nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.
(4) Sumele încasate conform alin. (2) sunt venituri ale bugetului de
stat, proporţional cu procentul de garantare.
PRIM-MINISTRU
VIORICA DĂNCILĂ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web